Algemene voorwaarden

Het is belangrijk dat u onderstaande “Gebruiksvoorwaarden” leest, begrijpt en aanvaardt alvorens u overgaat tot daadwerkelijk gebruik van deze applicatie. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, vragen wij u om deze applicatie niet te gebruiken
en te verwijderen van uw toestel.

Artikel 1. Voorwerp van FINAPP

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op het gebruik van deze mobiele applicatie (hieronder “FINAPP” genoemd), die wordt aangeboden door FINTOLOGY NV. De FINAPP is beschikbaar voor tablet en smartphone. FINAPP is een mobiel
platform dat particulieren (“Gebruikers”) de mogelijkheid biedt om (i) een vergelijkende studie te laten maken van hun huidige financiële contracten teneinde deze te optimaliseren of (ii) een offerte aan te vragen voor een bepaald financieel contract
(verzekeringen, investeringen, beleggingen, fiscale producten, consumenten- en hypothecaire kredieten). FINAPP is ook een digitale bibliotheek voor de Gebruiker.

De FINAPP kan enkel gebruikt worden op toestellen met recente beheersoftware, meer bepaald: iOS-versie 10, Android 4.4 of jongere uitgaven.

Dit zijn de essentiële kenmerken van FINAPP:

De Gebruiker kan informatie raadplegen die op hem betrekking heeft (onder andere de contracten) of kan bepaalde verrichtingen opstarten (bijvoorbeeld een offerte aanvragen voor een bepaald financieel product);

De Gebruiker kan al zijn huidige financiële contracten opladen en verzoeken om deze te onderwerpen aan een vergelijkende studie teneinde deze te optimaliseren;

Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze functionaliteiten kan de Gebruiker via FINAPP elektronisch documenten ondertekenen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de betrokken makelaar (met het akkoord van de Gebruiker) om aan een bepaald
ondertekeningsprocedé de voorkeur te geven boven een ander, rekening houdend met de juridische gevolgen ervan;

FINTOLOGY kan via de FINAPP push-berichten sturen om de Gebruiker te informeren over nieuwe informatie of updates m.b.t. financiële producten;

De gegevens van de Gebruiker (zoals verwerkt via de FINAPP) worden bewaard op een cloud platform, zoals geselecteerd door FINTOLOGY (momenteel Google), binnen de ruimte die toegewezen is aan de betrokken makelaar. Meer informatie over de functionaliteiten
van FINAPP en over de relevante interoperabiliteit met bepaalde hardware of software is beschikbaar op de website www.fintology.eu.

Artikel 2: Rol van FINTOLOGY

FINAPP wordt aangeboden door FINTOLOGY NV, met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60 bus 154, 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0697.827.007 (“FINTOLOGY”). FINTOLOGY bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op FINAPP
en verleent de Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden betreffen slechts het gebruik van de door FINTOLOGY geleverde FINAPP door de Gebruiker en hebben geen betrekking op de inhoud van de relatie tussen Gebruiker en de makelaar. FINTOLOGY is geen partij van de relatie tussen
Gebruiker en de makelaar en biedt dus ook geen enkele garantie omtrent de inhoud van de berichtgeving die verwerkt wordt via FINAPP, zoals bvb. (zonder beperkend te zijn) informatie over het dossier van de Gebruiker, informatie over het aanbod van
maatschappijen (zoals bijvoorbeeld inzake kredieten m.b.t. de accreditatie politiek, rentevoet-tarieven, JKP van de Belgische markt, etc.). De vergelijkende studie van de huidige financiële contracten van de Gebruiker via FINAPP betreft louter een
inspanningsverbintenis om de Gebruiker een indicatie te geven en zonder dat FINTOLOGY enige garantie biedt op het resultaat ervan.

Artikel 3: Verplichtingen en verantwoordelijkheid van FINTOLOGY

FINTOLOGY spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van de FINAPP. Binnen de grenzen van de mogelijkheden en beperkingen, waakt FINTOLOGY erover dat FINAPP 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk is. FINTOLOGY zet de gepaste middelen
om een continue, ononderbroken en beveiligde toegang te bieden. FINTOLOGY kan dit echter niet garanderen en bij een mogelijk risico op misbruik of fraude of om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, verbeteringen of wijzigingen aan te brengen, behoudt
zij zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot FINAPP te onderbreken. FINTOLOGY zal al het mogelijke doen om de duur van dergelijke onderbrekingen zo goed mogelijk te beperken en de Gebruikers te informeren.

FINTOLOGY behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tot FINAPP op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke Gebruiker om eender welke reden (vb. wegens het niet-naleven van deze Gebruiksvoorwaarden,
het gebruik van de website voor ongeoorloofde doeleinden of de aantasting van de integriteit, veiligheid of reputatie van FINAPP).

FINTOLOGY staat er niet voor in dat de FINAPP of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen worden verbeterd.

FINTOLOGY staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.

FINTOLOGY is niet gehouden tot herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens/data en/ informatie m.b.t. gebruik van de FINAPP.

FINTOLOGY spant zich in voor een (naar de stand van de techniek) adequate beveiliging van de FINAPP. Dit doet geen afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie,
afdoende te beveiligen.

FINTOLOGY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, al dan niet materiële, schade die zou worden berokkend aan de Gebruiker, de makelaar of aan derden en die voortvloeit uit het gebruik van FINAPP of uit de
onmogelijkheid om FINAPP te gebruiken, om welke reden dan ook, behalve in het geval van kwaad opzet van FINTOLOGY.

FINTOLOGY kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen de Gebruiker en een makelaar of een derde (vb. kredietverstrekker, verzekeraar), die voortvloeien uit het gebruik van FINAPP. FINTOLOGY
is geen partij in dergelijke relatie en heeft dus geen enkele verplichting daaromtrent.

Artikel 4: Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker krijgt toegang tot de FINAPP door deze te downloaden uit de app of playstore.

Om de FINAPP te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden te lezen, te aanvaarden en zich vooraf te registreren via een account aan te maken. Hij verklaart dat hij juridisch handelingsbekwaam is en minstens 18 jaar oud is op
de dag van het eerste gebruik ervan.

Na zijn registratie ontvangt de Gebruiker via e-mail een ontvangstbevestiging waaraan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden in Pdf-formaat zijn gehecht. De Gebruiker gaat de verbintenis aan om een kopie van deze bevestigingse-mail te bewaren,
hetzij door hem te printen, hetzij door hem op een duurzame drager te bewaren.

Het downloaden en het gebruik van de FINAPP zijn volledig gratis voor de Gebruiker (met uitzondering van de kosten voor aansluiting op het net, die hij zelf dient te dragen).

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de FINAPP via zijn toestel. De Gebruiker staat ervoor in dat alleen hij toegang heeft tot de FINAPP. De Gebruiker zal zijn toegangsrecht niet doorgeven aan iemand anders.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het toestel waarop hij de FINAPP gebruikt en zal dit beschermen met een veiligheidscode, net zoals voor de FINAPP (persoonlijke login en paswoord).

De Gebruiker verbindt zich ertoe om:

FINAPP (of onderdelen ervan) niet te kopiëren; FINAPP niet op onrechtmatige wijze te gebruiken of op eender welke manier dat deze zou worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt gemaakt; FINAPP niet te gebruiken voor
de transmissie of het verzenden van computer virussen, ongeoorloofde, onwettige of onbetamelijke inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud van beledigende, schadelijke of bedreigende aard); FINAPP niet zo te gebruiken dat het een inbreuk
zou plegen op de rechten van eender welke derde (met inbegrip van het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten) en de Gebruiker vrijwaart FINAPP voor eventuele aanspraken van derden hieromtrent. Hieronder vallen meer specifiek: “spamming”:
het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele rechten “denial of service attacks”
FINAPP niet te gebruiken op een niet-beveiligd mobiel toestel (“jailbreak”, “rooting”,…); voor eigen rekening te zorgen voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en (internet)verbindingen om de toegang tot en het gebruik van de FINAPP
mogelijk te maken; zich aldus op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend (internet)gebruiker verwacht mag worden; zich te houden aan de (technische) voorwaarden, procedures en instructies die door
FINAPP worden verstrekt;

Artikel 5: Verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker

Via FINAPP worden persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt. De makelaar, waarmee de Gebruiker een relatie heeft, is de “verantwoordelijke” voor de verwerking, bepaalt welke gegevens worden verwerkt en geef FINTOLOGY (als “verwerker”) toegang
tot deze persoonsgegevens van de Gebruiker: identificatie gegevens (naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum), contact gegevens (postadres, e-mailadres, vaste en/ of mobiele telefoonnummer), gezinssamenstelling, financiële informatie (inkomen,
openstaande kredieten), informatie m.b.t. het gewenste financieel product (bijvoorbeeld voor hypothecaire leningen: type pand, formule lening, aankoopprijs van de woning, locatie van het pand, klein of groot beschrijf, eigen investering, bijproducten
(schuldsaldo, brand, opening zichtrekening).

De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen door FINTOLOGY worden gebruikt voor de door de Gebruiker gevraagde dienst en zullen niet worden overgemaakt door FINTOLOGY aan derden.

Door het gebruik van FINAPP kan de Gebruiker aan FINTOLOGY wel de toestemming geven om “push”-berichten te sturen, om op niet-individuele wijze informatie te verschaffen over nieuwigheden of updates m.b.t. financiële producten. Zulke toestemming
kan op eender welk moment worden ingetrokken door de Gebruiker via de instellingen van de FINAPP.

FINTOLOGY zal de toepasselijke wetgeving m.b.t. de persoonsgegevens (waaronder de wet van 30 juli 2018) respecteren. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden bewaard door FINTOLOGY zolang FINAPP gebruikt wordt door de Gebruiker en/of de makelaar
m.b.t. het dossier van de Gebruiker. Wanneer zulk gebruik stopt, zullen de gegevens niet langer bewaard worden in de cloud (toegewezen aan de makelaar), onverminderd de wettelijke verplichting die er kan bestaan om dergelijke persoonsgegevens te blijven
opslaan; Dit doet echter geen afbreuk aan het recht van FINTOLOGY om de anoniem gemaakte persoonsgegevens van Gebruikers te gebruiken voor statistische doeleinden en archivering. 5.6 In geval van vragen met betrekking tot zijn persoonsgegevens aanwezig
in FINAPP, dient de Gebruiker contact op te nemen met FINTOLOGY. De Gebruiker heeft steeds het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en om desgevallend persoonsgegevens te corrigeren, laten verwijderen of het gebruik ervan te beperken. De contactpersoon
bij FINTOLOGY inzake vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens is rechtstreeks te bereiken op: Bert Abbeel, info@fintology.be. 5.7 De Gebruiker heeft steeds het recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid,
indien hij niet tevreden is over de behandeling van zijn vraag of klacht door FINTOLOGY, via volgende gegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit)  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2
274 48 00 commission@privacycommission.be .

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

FINTOLOGY blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. FINAPP, inclusief eventuele teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, gegevens, databanken, software, benamingen, handelsnamen en domeinnamen, merken, logo’s en andere
elementen die voorkomen in de gebruikersinterfaces van FINAPP. FINTOLOGY geeft de Gebruiker een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de FINAPP, onderworpen aan de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.
Dit gebruiksrecht wordt gekwalificeerd als een gebruikslicentie op de FINAPP. Het is de Gebruiker verboden om (zonder voorafgaande toestemming van FINAPP) de elementen waarop intellectuele eigendomsrechten gelden, in een geheugen op te slaan, te reproduceren
of te wijzigen, bekend te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op elke andere manier te verzenden of aan derden om het even welke rechten erop toe te kennen.

Artikel 7: Beëindiging en gevolgen

FINTOLOGY en/of de Gebruiker kunnen te allen tijde het gebruiksrecht op de FINAPP met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder motivatie verplichting, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzegtermijn en zonder vergoedingsverplichting. FINTOLOGY
is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de beëindiging van zulk gebruiksrecht.

Beëindiging door de Gebruiker gebeurt door het deinstalleren van de FINAPP op zijn toestel.

Artikel 8: Overige bepalingen

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet laten.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil waartoe deze Gebruiksvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Antwerpen.